Chronisch ZorgNet

Toestemmingsverklaring

Versie maart 2020

Algemene voorwaarden patiënt
U bent in behandeling bij een Chronisch ZorgNet therapeut voor een niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Uw therapeut is aangesloten bij Stichting Chronisch ZorgNet, een landelijk kwaliteitsnetwerk van therapeuten die zich specialiseren in de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Chronisch ZorgNet verwerkt via haar website bepaalde gegevens van u, om uw behandeling te optimaliseren en via wetenschappelijk onderzoek de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare, chronische aandoeningen te kunnen verbeteren.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit formulier vragen wij daarom om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. In onderstaande zullen we u zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verwerken, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonsgegevens
Tijdens het behandeltraject bij uw Chronisch ZorgNet therapeut verstrekt u bepaalde gegevens aan de therapeut en verzamelt de therapeut daarnaast bepaalde gegevens over u. Deze gegevens kunnen door de therapeut worden ingevoerd in zijn/haar persoonlijke account op onze website (www.chronischzorgnet.nl). Het gaat daarbij onder meer om uw voornamen en achternaam, geboortedatum, geslacht, lengte en overige informatie die tijdens het behandeltraject wordt verzameld. Bijvoorbeeld of u rookt en hoeveel u heeft gelopen in een bepaalde periode.

Doel
Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Wij verzamelen uw gegevens om:

  • een persoonlijke voorspelling te kunnen maken van de te verwachten behandelresultaten;
  • de communicatie tussen uw Chronisch ZorgNet therapeut en de verwijzer te optimaliseren;
  • wetenschappelijk onderzoek te doen naar te verwachten behandelresultaten, om de behandeling voor patiënten met niet-overdraagbare, chronische aandoeningen te verbeteren;
  • met u te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
  • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van deze toestemmingsformulieren.

Delen van gegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor uw behandeling en/of het onderzoek en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Uw therapeut kan via zijn/haar account op onze website een terugkoppelingsbrief opstellen voor de verwijzer. Het is niet mogelijk om deze brief via onze website te versturen. Wel kan uw therapeut deze informatie afdrukken en vervolgens versturen naar de verwijzer.

Toestemming
Uw Chronisch ZorgNet therapeut zal uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming, invoeren in zijn/haar persoonlijke account op onze website (www.chronischzorgnet.nl). Als u deze toestemming niet geeft, zullen er geen persoonsgegevens gedeeld worden met ons.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. Voor wetenschappelijk onderzoek worden de gegevens geanonimiseerd en minimaal 7 jaar bewaard.

Rechten
We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken.

Recht op inzage
U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daar om vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling
U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw (feitelijke) gegevens aanpassen of aanvullen als u daar om vraagt.

Recht op vergetelheid
U hebt in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen.
Hiervan zal sprake zijn als:

  • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
  • u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
  • u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken; of
  • er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
  • wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wilt opvragen.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact
Stichting Chronisch ZorgNet
p/a Catharina-ziekenhuis
Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie
Postbus 1350
5602 ZA Eindhoven
Tel: 040-3041620
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
Email: info@chronischzorgnet.nl

Klacht
Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen toestemmingverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze toestemmingsverklaring aan te passen. In dat geval dient u opnieuw toestemming te geven voor de verwerking van uw gegevens.