Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om deel te blijven nemen aan Chronisch ZorgNet?


Chronisch ZorgNet is een kwaliteitsnetwerk. Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren moet je jezelf continu blijven ontwikkelen en evalueren. Om deze reden zijn er verschillende voorwaarden waar je aan dient te voldoen om deel te kunnen blijven nemen aan Chronisch ZorgNet:

  1. Evidence-based handelen: je werkt te allen tijde volgens een gestandaardiseerd protocol, zoals omschreven in de KNGF-richtlijn symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, chronisch obstructieve longziekten, hartrevalidatie en/of osteoporose.
  2. Bijscholen: blijven leren en ontwikkelen is van cruciaal belang om kwalitatief goede en up-to-date zorg te kunnen leveren. Het voldoen aan bepaalde scholingsvoorwaarden is dan ook een belangrijk onderdeel van je deelname aan Chronisch ZorgNet. Wil je de scholingsvoorwaarden lezen? Klik dan hier.
  3. Up-to-date Portfolio: je Portfolio is jouw visitekaartje naar zowel patiënten als verwijzers. Zorg er dus voor dat je Portfolio up-to-date is. Denk hierbij aan een goede kwaliteit (pas)foto, persoonlijke omschrijving over jezelf en/of jouw praktijk en het toevoegen van scholing die je gevolgd hebt.
  4. Data aanleveren: je dient voor het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem maandelijks de behandeldata van jouw patiënten naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) te versturen. Data wordt o.a. gebruikt om ‘leren van elkaar’ te stimuleren, bijv. jouw eigen behandeldata te vergelijken met het landelijk gemiddelde en 10 therapeuten uit jouw regio.
  5. Digitale verwijzingen afhandelen: patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen dienen snel in behandeling te komen bij een Chronisch ZorgNet therapeut. Om snelle opvolging van een verwijzing te realiseren is de Digitale Zorgverwijzer ontwikkeld. Een voorwaarde om te kunnen blijven deelnemen aan Chronisch ZorgNet is dat je verwijzingen via de Digitale Zorgverwijzer nauwkeurig en binnen drie werkdagen afhandelt.
  6. Terugkoppeling geven naar verwijzer: samenwerking met en informeren van verwijzers is van groot belang bij de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Het is dan ook een voorwaarde dat je tijdig adequate terugkoppelingsbrieven naar de verwijzer stuurt. Patiënten met PAV, COPD of hartrevalidatie worden verwezen vanuit een huisartsenpraktijk of het ziekenhuis. Het is belangrijk dat je bij elke afspraak tussen de patiënt en verwijzer (of bij problemen) relevante informatie terugkoppelt naar de verwijzer. Je dient hiervoor gebruik te maken van de gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief van Chronisch ZorgNet. Deze digitaal in te vullen brief is te vinden in je Portfolio.
  7. Eigen bijdrage: Chronisch ZorgNet is een stichting zonder winstoogmerk. Alle financiële middelen die binnenkomen moeten dan ook ten goede komen aan de stichtingsdoelen die in het teken staan van verbetering van de zorg. Chronisch ZorgNet zal een eigen bijdrage van jou als deelnemer vragen, welke wordt ingezet voor onderzoek en structurele bekostiging van het netwerk. Denk hierbij aan de bekostiging van de ICT-infrastructuur (website etc.), onderzoek en personeel. De ICT-infrastructuur zorgt ervoor dat Chronisch ZorgNet therapeuten zichtbaar zijn voor verwijzers, patiënten en andere betrokken partijen. Ook wordt via het netwerk de transparantie, uniformiteit en kwaliteit van zorg geborgd en kennis verspreid. Deze eigen bijdrage dien je jaarlijks te voldoen.
  8. Deelname aan wetenschappelijk onderzoek: Chronisch ZorgNet doet wetenschappelijk onderzoek met als doel om de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen te blijven verbeteren en het veld verder te helpen. Het kan zijn dat jij benaderd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. In dit geval is jouw bijdrage essentieel. Als Chronisch ZorgNet therapeut dien je dan ook actief mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.