Chronisch ZorgNet

Vertegenwoordiging

Met de aansluiting bij Chronisch ZorgNet ben je verzekerd van een goede vertegenwoordiging bij, en samenwerking met, voor jou belangrijke partijen. Chronisch ZorgNet houdt intensief contact met beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, beleidsmakers en zorgverzekeraars. Daarbij is in het bijzonder veel aandacht voor behandeling in de eerste lijn waar mogelijk, de positionering van de Chronisch ZorgNet zorgverlener, vergoedingen en selectieve inkoop. Een concreet voorbeeld is dat de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden door toedoen van Chronisch ZorgNet in de basisverzekering is opgenomen. Daarnaast lopen continu projecten gericht op het informeren van verwijzers over de toegevoegde waarde van Chronisch ZorgNet zorgverleners voor hun patiënt.