Chronisch ZorgNet

Waarom Chronisch ZorgNet voorstander is van professioneel kwaliteitsbeleid

Een kwaliteitsbeleid hanteren is niet nieuw. Als kwaliteitsnetwerk is Chronisch ZorgNet voorstander van het ontwikkelen van het kwaliteitskader voor fysio- en oefentherapie. Het kwaliteitskader is een document, waarin de visie van de beroepsgroep op het borgen van kwaliteit van het vak beschreven is. Het zou voor de fysiotherapie in Nederland een mooie stap vooruit zijn als het kwaliteitskader omarmd wordt. Met een achterban van 3000 therapeuten die al jarenlang voldoen aan kwaliteitsnormen laten we zien dat het kan én dat het werkt.

Sinds de oprichting in 2011 werkt Chronisch ZorgNet (daarvoor ClaudicatioNet) met een professioneel kwaliteitsbeleid. Doel daarvan is het leveren van de beste zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Waar ons kwaliteitsbeleid in eerste instantie gestoeld was op scholingsactiviteiten, is het vanaf 2016 aangevuld met data uit het netwerk. Volgens een vast meetprotocol verzamelen onze deelnemers relevante informatie in hun EPD’s, waarbij we de extra administratieve lasten zo laag mogelijk houden. Ook brengen we zo mogelijkheden voor optimalisatie van de zorg in beeld. Tijdens regionale netwerkbijeenkomsten leren we van en met elkaar. Data-aanlevering is voor ons geen doel op zich maar dé manier om de kwaliteit en toegevoegde waarde van behandeling inzichtelijk te maken.

Onderzoek toont aan dat deze werkwijze niet alleen de kwaliteit verbetert, maar dat het ook een belangrijke bijdrage levert aan de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar de eerstelijn. Omdat deelnemers in het kader van het kwaliteitsbeleid handelen volgens een wetenschappelijke basis, transparant zijn over de behandelresultaten en multidisciplinair samenwerken, weten huisartsen en medisch specialisten dat ze kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de geleverde behandeling. Zo wordt de zorg van fysiotherapeuten, diëtisten en oefentherapeuten steeds meer onderdeel van een multidisciplinaire aanpak. 

Wát precies kwaliteit is, volgt uit onze eigen richtlijnen en gesprekken met de beroepsgroep. Fysiotherapeuten bepalen zelf de kaders van het vak. Daarbij is kwaliteit nooit af: door ontwikkelen op basis van nieuwe inzichten en uitdagingen hoort bij ons werk.

Chronisch ZorgNet laat zien hoe een duidelijk kwaliteitsbeleid, met een centrale plek voor data-aanlevering, ervoor zorgt dat de fysiotherapie in beweging blijft. Zodat de fysiotherapeut een belangrijke, zelfstandige speler in de zorg blijft, nu en in de toekomst. Ga naar https://www.chronischzorgnet.nl/chronisch-zorgnet/onze-kenmerken/kwaliteit-door-data voor meer informatie over kwaliteit door data.

Over Chronisch ZorgNet
Stichting Chronisch ZorgNet is een onafhankelijke, ideële stichting zonder winstoogmerk met 3.000 aangesloten fysiotherapeuten.