Chronisch ZorgNet

17 januari 2024

Vooruitblik 2024 – Brechtus Engelsma: “Samenwerking, harmonisatie en innovatie binnen Chronisch ZorgNet”

In een exclusief interview deelt Brechtus Engelsma, medebestuurder van Chronisch ZorgNet, zijn visie op de toekomst van de organisatie. Als ervaren fysiotherapeut en leidinggevende in ziekenhuis en revalidatie gerelateerde zorg, richt hij zich op de verdere ontwikkeling van Chronisch ZorgNet. In dit artikel nemen we een diepgaande kijk op zijn inzichten en de speerpunten voor 2024.

Samenwerking en verbinding

Brechtus opent het gesprek met een krachtige leidraad: 'Alleen ga je sneller, samen kom je verder.' Hij legt de nadruk op de cruciale rol van samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines. Het komende jaar staat in het teken van specialisatie en het stimuleren van deze samenwerking. “Chronisch ZorgNet streeft naar een netwerk van fysio-, oefentherapeuten en diëtisten, die samen hoogwaardige zorg bieden, met als doel de verbetering in levenskwaliteit van patiënten met chronische aandoeningen.” Hij benadrukt de essentiële samenwerking met beroepsverenigingen zoals Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en patiëntenverenigingen, waarbij zorgverleners en patiënten samenwerken naar optimale participatie ter verbetering van hun kwaliteit van leven.

Bestuurdersrol en harmonisatie

In het kader van samenwerking en verbinding ziet Brechtus zijn rol als katalysator voor het optimaliseren van de samenwerking tussen zorgverleners binnen Chronisch ZorgNet. Ook benadrukt hij de noodzaak van de continue zoektocht naar verdieping en innovatie in de zorg, met specifieke aandacht voor gebieden zoals Osteoporose, vallen en breken: “Chronisch ZorgNet onderscheidt zich door haar multidisciplinaire benadering en ambieert de osteoporosezorg naar een hoger plan te tillen.” “CZN is met deze aanpak frontrunner, het kan natuurlijk helemaal niet dat 60% van de osteoporose patiënten de zorg, die zij krijgen waarderen met een 5. De gekwalificeerde fysiotherapeuten en diëtisten aangesloten bij Chronisch ZorgNet hebben de handschoen opgepakt om dit cijfer substantieel te verbeteren.”

Integraal Zorgakkoord

Ook binnen het IZA is samenwerking tussen disciplines rondom patiënten met een chronische aandoening van essentieel belang. “Als Chronisch ZorgNet is het van belang om de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord te volgen,” geeft Brechtus aan. Hierbij staat het belang van harmonisatie en regionale aanpassingen binnen het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) centraal. Hij benadrukt: “Samenwerking en afstemming tussen disciplines zijn cruciaal om consistente en hoogwaardige zorgverlening te waarborgen van patiënten met een of meerdere chronische aandoening(en).”

Implementatie Zorgpad COPD

Chronisch ZorgNet streeft naar verbetering in de zorg voor COPD-patiënten door niet enkel te focussen op verdieping en scholing, maar ook op optimalisatie van het COPD zorgpad. “We gaan dit implementatieonderzoek onder andere in de regio Eindhoven uitwerken met de ambitie dit ook in andere regio’s te doen.”

Brechtus verbaast zich over de kloof tussen geïndiceerde zorg en daadwerkelijke levering en benadrukt de inspanningen om deze kloof te dichten. “We streven als Chronisch ZorgNet naar meer verwijzingen ter verbetering van de kwaliteit van leven voor COPD-patiënten.” In 2024 zet Chronisch ZorgNet ambitieuze plannen in gang ter ondersteuning van de regio's bij de implementatie van het zorgpad COPD. “De benadering omvat technologische innovaties, fysiotherapeutisch handelen, continue feedback ter verbetering van de effectiviteit van de zorg en samenwerking met andere disciplines ter bevordering van de betrokkenheid van patiënten.”

Blended Care en data-analyse

Chronisch ZorgNet blikt vooruit op het gebied van technologische innovaties en onderzoekt blended care (een combinatie van traditionele face-to-face behandelingen en online hulpverlening) met behulp van de Patient Journey App. Brechtus ziet blended care als de toekomst, waarbij Chronisch ZorgNet een belangrijke rol speelt vanwege haar kennis en kunde. “In 2024 omarmt Chronisch ZorgNet innovatieve benaderingen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van patiënten.” Hij benadrukt het belang van een doordachte aanpak voor blended care, waarbij technologie, educatie, individuele behoeften en actieve betrokkenheid van patiënten de sleutel vormen voor succesvolle implementatie. “Data-analyse, in samenwerking met KNGF, is essentieel om de relevantie van fysiotherapie te benadrukken. Dit is wat de maatschappij continu van zorgverleners vraagt.”

Verbreding van aanbod

Chronisch ZorgNet positioneert zich als een vooruitstrevend netwerk dat multimodale prehabilitatie ondersteunt. Partnerschappen, zoals die met Fit4Surgery, tonen het streven naar landelijke opschaling van het prehabilitatieconcept. Brechtus erkent de uitdagingen binnen dit initiatief en benadrukt het positieve momentum en de vooruitgang. “Het is zoals de vorige directeur van de Nederlands Zorgautoriteit memoreerde op het prehabilitatiecongres in 2022: Deze vorm van zorg is zo logisch en levert zoveel shared savings op, dat niemand tegen een landelijke opschaling en een betere positie van prehabilitatie kan zijn.”

Toekomst

In het kader van vooruitgang voorziet Brechtus veranderingen binnen Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die gunstig kunnen zijn voor de eerstelijnszorg. Hij benadrukt het belang van meebewegen met politieke ontwikkelingen, met name de verwachte verschuiving naar zorgverlening thuis. Chronisch ZorgNet wordt gezien als belangrijke speler in deze ontwikkelingen. Hij roept dan ook op tot weloverwogen keuzes en samenwerking binnen o.a. de fysiotherapie- en diëtisten gemeenschap. Daarbij wijst hij op de complexiteit van de huidige zorgmarkt. “In dit dynamische zorglandschap positioneert Chronisch ZorgNet zich als een goed geïnformeerde organisatie, die bereid is in te spelen op veranderingen, met waardevolle connecties, die perspectief bieden voor de toekomst van diëtisten en fysio- en oefentherapeuten.”