Chronisch ZorgNet

Tijdelijke aanspraak paramedische herstelzorg COVID-19 vanuit basisverzekering

24 juli 2020

Minister Van Ark (medische zorg) heeft besloten om paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, toe te laten tot de basisverzekering. Dit naar aanleiding van advies van het Zorginstituut. Deze paramedische herstelzorg bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek.

Deze toelating is tijdelijk en is per 18 juli direct ingegaan. De looptijd is een jaar. De tijdelijke aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht: geleverde zorg vóór 18 juli valt buiten de tijdelijke aanspraakregeling.

Aan deze tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:

  • Een verwijzing door een medisch specialist of huisarts is vereist

  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden

  • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling

  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)

  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist

  • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)

  • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg

  • De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

KNGF vraagt om opheldering
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over hoe deze zorg moet worden geregistreerd en gedeclareerd en of patiënten die al in behandeling zijn een (nieuwe) verwijzing nodig hebben. Verder zijn met ingang van deze tijdelijke aanspraak alle andere COVID-19 gerelateerde declaratie- en bekostigingsaanspraken vervallen, zoals de COVID-aanspraak na ziekenhuisopname. Ook hierover bestaan nog veel onduidelijkheden en vragen.

Het KNGF geeft aan dat ze samen met SKF en de andere paramedische beroepsgroepen, in nauw contact en overleg zijn met het Zorginstituut, VWS, NZa en Zorgverzekeraars Nederland om meer duidelijkheid te krijgen.

Declaraties uitstellen
Op dit moment adviseren en verzoeken zorgverzekeraars om de zorg die onder deze tijdelijke aanspraak valt, pas te declareren als zij hiervoor een systeem ingericht hebben. Voor patiënten die per 18 juli onder de tijdelijke aanspraak vallen, kan de zorg tot en met 17 juli wel onder de oude aanspraak worden gedeclareerd.  

Op deze pagina worden de nieuwste ontwikkelingen omtrent de vergoeding voor de coronaherstelzorg geplaatst.

Terug naar overzicht