Chronisch ZorgNet

Preoperatief gesuperviseerd beweegprogramma verbetert uitkomsten na ‘electief’ herstel van aneurysma in de buikaorta

26 januari 2016

Titel: "Preoperative Supervised Exercise Improves Outcomes After Elective Abdominal Aortic Aneurysm Repair"

 

Doel: In deze studie werd de impact van een preoperatief medisch gesuperviseerd beweegprogramma onderzocht op uitkomsten na electief herstel van een aneurysma van de buikaorta (AAA).


Achtergrond: Functionele capaciteit is een belangrijk voorspeller van postoperatieve uitkomsten na electief AAA herstel. Het verbeteren van de preoperatieve fitheid van de patiënt met training heeft de potentie om het herstel gunstig te beïnvloeden.


Methoden: In een derdelijns vasculaire centrum werd een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) uitgevoerd. Patiënten die ingeroosterd stonden voor een open of endovasculair AAA herstel waren gerandomiseerd naar òf 6 weken preoperatief gesuperviseerd beweegprogramma òf standaard behandeling. De primaire uitkomstmaat was een samengesteld eindpunt van cardiale (hart), pulmonale (longen) en renale (nieren) complicaties. Secundaire uitkomstmaten waren 30-dagen mortaliteit, lengte van ziekenhuis- en intensive care verblijf, Acute Fysiologie en Chronische Gezondheid Evaluatie II (APACHE II) scores, heroperatie en postoperatieve bloeding.


Resultaten: Honderdvierentwintig patiënten werden gerandomiseerd (111 mannen, gemiddelde [SD] leeftijd 73 [7] jaar). In de beweegprogrammagroep hadden veertien patiënten postoperatieve complicaties (22.6%) in vergelijking met 26 patiënten in de groep zonder beweegprogramma (41.9%; P = 0.021). Vier patiënten (2 in elke groep) overleden binnen 30 dagen na operatie. Duur van het ziekenhuisverblijf was significant korter in de beweegprogrammagroep (mediaan 7 [interquartiel bereik 5-9] vs. 8 [interquartiel bereik 6-12.3] dagen; P = 0.025). Er waren geen significante verschillen tussen de groepen voor wat betreft lengte van het intensive care verblijf (P = 0.845), APACHE II scores (P = 0.256), incidentie van heroperaties (P = 1.000) of postoperatieve bloeding (P = 0.343).


Conclusies: Een periode van preoperatief gesuperviseerd beweegprogramma vermindert postoperatieve cardiale, pulmonale, renale complicaties en duur van ziekenhuisverblijf in patiënten die electief AAA herstel ondergaan.

Terug naar overzicht