Chronisch ZorgNet

Interview met Lex Broens over substitutieproject Deel 1.

21 juni 2018

Eén van 'onze' fysiotherapeuten, Lex Broens, is in de regio Veenendaal een substitutie-project begonnen in samenwerking met de kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten van deze regio, Qudrat Alikhil. Deze week zal in 2 korte interviews het project belicht worden vanuit beide perspectieven (fysiotherapeut en kaderhuisarts). In deel 1 komt Lex Broens aan het woord.

 

Hoi Lex, bedankt voor je tijd. Je bent in samenwerking met Qudrat Alikhil, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten regio Veenendaal dit project begonnen. Wat houdt dit project eigenlijk precies in?

 

Met dit project willen we substitutie van de zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn bewerkstelligen. Onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie de primaire behandelmethode voor perifeer arterieel vaatlijden is. Mits een degelijke diagnose wordt uitgevoerd in de eerste lijn, hoort de zorg voor deze patiënten in eerste instantie in de eerste lijn thuis. Een verwijzing naar de tweede lijn is in deze gevallen (nog) niet nodig. Door de substitutie hopen we enerzijds tijd en kosten te besparen, maar tegelijkertijd ook helderheid aan de patiënt te geven. In mijn ervaring hebben patiënten een bepaald verwachtingspatroon wanneer ze naar het ziekenhuis worden verwezen. Deze verwachting (namelijk een operatie) strookt niet met het advies wat de vaatchirurg vervolgens geeft, namelijk gesuperviseerde looptherapie. Daarnaast hopen we meer preventieve, in plaats van curatieve zorg, te kunnen leveren door huisartsen en praktijkondersteuners bij te scholen in de diagnostisering en bewustwording van het ziektebeeld.

 

Een mooi initiatief! Hoe kwam je op dit idee? En met wie heb je het project uitgevoerd?

 

Ik meen 3 jaar geleden heeft Joep (Teijink) tijdens zijn slotlezing op het Jaarcongres ClaudicatioNet een pleidooi gegeven over hoe de zorg voor deze patiënten in de eerste lijn ligt. Door deze toespraak ben ik geïnspireerd geraakt. Ik ben toen zelf een soort vooronderzoek gestart: bij wie moet ik zijn, hoe kan ik mijn steentje bijdragen? Zo ben ik uiteindelijk bij Qudrat terecht gekomen. Ik heb hem een bericht gestuurd met mijn plan. Hij reageerde hier erg enthousiast op en gaf aan zelf ook al een tijd met zulke plannen rond te lopen. Ik heb vervolgens samen met Qudrat een protocol gemaakt voor huisartsen en praktijkondersteuners voor de diagnostiek en behandeling van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Dit protocol is ook ter goedkeuring bij de regionale vaatchirurgen aangeboden. Hierna hebben we geïnventariseerd of er bij de regionale huisartsen behoefte was aan een bijscholing omtrent PAV en zo ja, welke specifieke onderdelen deze scholing moest bevatten. Die behoefte was er zeker. Qudrat en ik hebben, in samenwerking met o.a. een diëtist en praktijkondersteuner, een scholing gegeven voor huisartsen en praktijk ondersteuners waarin het diagnosticeren en monitoren van PAV, maar ook voeding en het correct uitvoeren van een enkel-arm index meting, aan bod komen.

 

Hoe hebben jullie het project van de grond gekregen?

 

Binnen Veenendaal bestaan er 2 GEZ-centra. De huisartsenpraktijk van Qudrat is aangesloten bij het geïntegreerd eerstelijns zorgcentrum Veenendaal West. Deze centra zijn bedoeld voor het opstarten van projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de eerstelijns zorg. Ons project past perfect binnen deze visie en missie. De GEZ heeft financiële middelen die dit project kunnen ondersteunen.

 

Hebben jullie struikelblokken ervaren tijdens het opzetten of uitvoeren van dit project? Zo ja, hoe zijn jullie hiermee omgegaan?

 

Ik heb geluk gehad dat Qudrat net zo denkt over de zorg voor PAV-patiënten als ik. Dat is ook een van de redenen dat ik bewust in het begin contact heb opgenomen met een kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten, ervan uitgaande dat een kaderhuisarts affiniteit heeft met een ziektebeeld als PAV.

Daarnaast is het ook prettiger om huisartsen te benaderen voor scholing omtrent PAV, wanneer dit in samenwerking met de regionale kaderhuisarts wordt aangeboden. Anders kan het toch een beetje overkomen alsof ik m'n eigen kas wil spekken, terwijl dit totaal niet mijn beweegreden is. Het belangrijkste vind ik namelijk goede zorg voor de patiënt te kunnen leveren. In dat opzicht is het goed dat een kaderhuisarts  Hart- en Vaatziekten, die zich hierin gespecialiseerd heeft, mee heeft gedacht en geholpen bij het opzetten en uitvoeren van dit project.

 

Hoe is het project ontvangen? En heeft het al tot concrete resultaten geleidt?

 

Uiteindelijk hebben negen praktijkondersteuners deelgenomen aan de bijscholing, aangezien met name zij de metingen uit zullen voeren. Er werd enthousiast gereageerd door de aanwezigen. We hebben nog geen harde cijfers, maar ik heb al meer verwijzingen ontvangen van huisartsen dan voorheen, zelfs van huisartsen die zelf geen deel hebben genomen aan de scholing. Het lijkt zich dus langzaam als een olievlek te verspreiden binnen de regio. Ook heb ik aan collega-therapeuten in de regio gevraagd bij te houden of zij meer verwijzingen ontvangen van huisartsen.

 

Tot slot: heb je nog tips voor Claudicationet therapeuten die mogelijk een soortgelijk project willen opstarten?

 

Ik denk met name dat je je niet moet laten ontmoedigen! Lukt het niet bij persoon A, probeer het dan bij persoon B. Je propageert een sterk wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode. Daarnaast beschrijven de richtlijnen voor huisartsen (NHG Standaard PAV) dat een huisarts eerst moet verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie bij een fysiotherapeut. Je komt dus niet met zomaar een 'plannetje' bij je lokale huisarts. Neem dus absoluut contact met ze op!

Neem bij vragen over het project gerust contact op met Lex Broens (Lex.broens@lijfenleven.com, 0318-769236)

 

Terug naar overzicht