Chronisch ZorgNet

ClaudicatioNet gaat door, ook in 2016 samen vooruit!

20 oktober 2015

Wij zijn opgelucht en blij jullie te kunnen berichten dat ClaudicatioNet ook in 2016 door gaat met haar activiteiten! We hebben voldoende eigen bijdragen ontvangen om ClaudicatioNet het komende jaar door te laten gaan op de ingeslagen weg.

 

Inmiddels staan al weer veel activiteiten op het programma om de zorg voor patiënten met claudicatio intermittens (CI) verder te verbeteren.

 

Hierbij een greep uit de activiteiten voor 2016:

 

Een belangrijk punt op onze agenda blijft het verkrijgen van vergoeding voor fysiotherapie bij CI in de basisverzekering, zodat patiënten ook de eerste 20 behandelingen vergoed krijgen. Gebaseerd op wetenschappelijk bewijs, voor een groot deel aangeleverd door ClaudicatioNet, is het Zorginstituut Nederland bezig een rapport op te stellen waarmee, naar wij allemaal hopen, de Minister is te overtuigen van de meerwaarde van een 'stepped care' benadering bij patiënten met claudicatio intermittens.

 

Wij gaan intussen door met het implementeren van dit 'stepped care' model. Ons streven is dat alle patiënten met CI eerst GLT krijgen, alvorens ze voor een interventie in aanmerking komen. De vergoeding voor GLT uit de basisverzekering is hierbij cruciaal, maar ook kennis en kunde (meten enkel-arm-index) in de huisartspraktijk. Claudicatio intermittens is een eerstelijn aandoening. Alleen patiënten die geen goede respons hebben op een traject gesuperviseerde looptherapie aangeboden door een aantoonbaar kundige fysiotherapeut (claudicatiotherapeut) moeten worden doorverwezen naar een vaatchirurg. De huidige praktijk is nog ver van dit ideaalbeeld. ClaudicatioNet zal het komende jaar nadrukkelijk aandacht vragen voor de noodzaak tot substitutie en de hiermee gepaard gaande besparingen. Deze besparingen kunnen wij hard maken, als we zien hoeveel onnodige kosten gepaard gaan met het door een vaatchirurg laten initiëren van een traject gesuperviseerde looptherapie.

 

Ook de (door)ontwikkeling van het ClaudicatioNet kwaliteitssysteem blijft hoog op onze agenda staan. De verwachting is dat vanaf 1 januari de eerste kwaliteitsdata gegenereerd kunnen worden. Behandelresultaten worden via het kwaliteitssysteem inzichtelijk gemaakt in uw eigen portfolio. Geaggregeerde data maken wij transparant voor patiënten en verwijzers op onze sites (www.claudicationet.nl en www.etalagebenen.nl). ClaudicatioNet kan met deze data actief op kwaliteit gaan sturen. Want met deze data kunnen wij 'outliers' aan de onderkant en 'best practices', die opvallend goede resultaten boeken, aan de bovenkant detecteren. Diegenen die behoren tot de 'best practices'  gaan we een platform bieden om anderen te laten zien hoe zij dit gerealiseerd hebben. Daarnaast zullen wij onderzoeken waarin deze praktijken zich structureel onderscheiden, om deze kennis met jullie allemaal te delen. De zo vergaarde kennis zullen wij in eerste instantie actief delen met de minder presterende therapeuten, met als doel hen voldoende bagage te bieden om aansluiting te vinden bij het peloton.

 

Dit alles is alleen mogelijk met een relatief beperkte, gemotiveerde en intrinsiek geïnteresseerde groep zorgprofessionals. Helaas is het KNGF-bestuur daar nog steeds niet helemaal van doordrongen. Ook in 2016 zullen wij blijven wijzen op de enorme kwaliteitsslag die in de afgelopen decennia is gemaakt binnen bijvoorbeeld de chirurgie. Veel betere resultaten (afgenomen mortaliteit, morbiditeit en complicaties en vergroting van het aantal voor behandeling in aanmerking komende patiënten) doordat chirurgen zich zijn gaan toeleggen op een deelgebied van het enorme chirurgische palet. Onze voorzitter heeft het KNGF bestuur in 2015 deze chirurgische parabel voorgehouden. In zijn visie kan ClaudicatioNet in de toekomst opgaan in een chronisch zorgNet, waarin fysiotherapeuten met aantoonbare kennis en kunde op het gebied van chronische aandoeningen samen acteren. Het is relatief eenvoudig ClaudicatioNet op te schalen en aandoeningen als hartrevalidatie, COPD (om te beginnen) hier in op te nemen. Uitgangspunt bij deze opschaling is en moet blijven; transparantie van gevolgde opleiding en training(en), uitkomst van zorg en de intentie tot een life long learning.

 

Vanzelfsprekend moet er uiteindelijk boter bij de vis. Een sterk en krachtig netwerk, wat aantoonbaar doelmatig in staat blijkt te zijn betere en veiliger zorg te leveren voor minder geld verdient daarvoor gehonoreerd te worden. Als het ons lukt om bovenstaande te realiseren staan we sterk om ook die uitdaging met de zorgverzekeraars aan te gaan.

 

Tot slot zijn en blijven we druk bezig met het aanbieden van scholingen op het gebied van claudicatio intermittens en de vaak aanwezige multi-morbiditeit bij deze categorie patiënten. Ook is de inschrijving voor het ClaudicatioNet jaarcongres 2016 "Samen vooruit", dat op 10 maart 2016 zal plaatsvinden, geopend! Het is wederom gelukt om een interessant en innovatief programma samen te stellen. Via deze link kunt u zich inschrijven.

 

Het heeft er even om gespannen; bestaat ClaudicatioNet nog in 2016? Maar dankzij jullie visie en bereidheid tot het betalen van een eigen bijdrage is het gelukt. Vanaf 1 januari 2016 bestaat de bizarre situatie waarin een bewezen doelmatig stukje zorg, met aanzienlijke besparingen als gevolg, onderhouden wordt door diegenen die de zorg leveren. Ook deze eigenaardige constructie zullen wij onder de aandacht van patiënten, politici en zorgverzekeraars blijven brengen.

 

Dank voor jullie steun en vertrouwen!

Terug naar overzicht