Chronisch ZorgNet

Blog Value-Based HealthCare

31 mei 2017

Monitoren, Registreren, Big data, Enquêtes, je komt het tegenwoordig overal tegen. Soms vraag je je af of het genereren van al die data wel zinvol is! Een goede vraag wat ons betreft, want het verzamelen van data mag geen doel op zich zijn.

 

Waarom dan toch een "ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem"? Dit heeft alles te maken met value-based healthcare (VBHC). VBHC is gericht op het optimaliseren van zorg voor patiënten en het reduceren van zorgkosten. Uitkomsten van de behandeling zijn een belangrijk vertrekpunt wanneer je praat over het optimaliseren van zorg, maar bij VBHC wordt ook het kostenaspect meegenomen. In Nederland zijn dit nog vrij nieuwe uitgangspunten en ClaudicatioNet is binnen de fysiotherapie koploper als het gaat om VBHC. ClaudicatioNet wil en kan de kwaliteit van zorg voor patiënten met claudicatio intermittens optimaliseren en tegelijkertijd de zorgkosten verlagen, zonder in te leveren op kwaliteit. En dat alles met een afname in tijdbelasting voor dataverzameling van onze therapeuten.

 

Een aantal factoren is cruciaal voor het toepassen van VBHC.

 

De eerste factor is transparantie van behandeluitkomsten. ClaudicatioNet heeft vanaf haar oprichting gewerkt aan het ontwikkelen van een Kwaliteitssysteem waarin gegevens over de behandeling verzameld worden. Eind 2015 is daadwerkelijk begonnen met het verzamelen van de in de EPDs vastgelegde data. Met de geboden transparantie van zorg door ClaudicatioNet therapeuten kunnen wij intern een kwaliteitsverbetering realiseren. Hiervoor is validatie van data en casemix-correctie een "must".

 

Daarnaast is vertrouwen van de deelnemers doorslaggevend. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem, biedt therapeuten de mogelijkheid om eigen behandelresultaten te vergelijken met landelijke gemiddelden, best-practices en locoregionale collega's. ClaudicatioNet therapeuten zullen alleen vol overgave deelnemen aan dataverzameling wanneer ze weten dat geen misbruik gemaakt zal worden van de data. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem wordt dan ook vooral gebruikt om binnen het netwerk een leer- en verbetercultuur te creëren waarbij samenwerking en leren van elkaar centraal staan. Intervisie is een belangrijk instrument om kennis te delen.

Extern zullen geaggregeerde data gebruikt worden om de meerwaarde van gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met claudicatio intermittens en de daarmee gepaard gaande kostenbesparing aan te tonen. Wij verwachten hiermee de positie van de ClaudicatioNet therapeut verder te verstevigen en interesse te wekken bij cardiologen, longartsen en huisartsen om onze VBHC-aanpak ook voor andere patiënten met chronische aandoeningen toe te passen.

 

Bovendien is het essentieel dat VBHC simpel en pragmatisch wordt toegepast. Tijdens de start van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem is gebruik gemaakt van uitkomstindicatoren die al voorhanden waren. Daarnaast is gekozen voor uitkomstindicatoren waarvan de resultaten van direct belang zijn voor de patiënt. Wij zullen in toenemende mate gaan kiezen voor duidelijke, pragmatische en eenvoudige uitkomstindicatoren die niet alleen ClaudicatioNet of de therapeut, maar ook de patiënt aanspreken. Op deze manier hebben opgedane inzichten direct praktische relevantie voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en zullen zorgaanbieders en patiënten meteen verschil merken. Indicatoren waarvan de toegevoegde waarde door voortschrijdend (wetenschappelijk onderbouwd) inzicht is afgenomen zullen verdwijnen, nog voordat richtlijnen hierop aangepast kunnen worden.

 

Tot slot vraagt VBHC aandacht en inzet van de betrokkenen. ClaudicatioNet is al jaren bezig met het opzetten en ontwikkelen van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem. Niet alleen de praktische en technische aspecten, maar ook het creëren van een veilige omgeving voor zorgaanbieders om transparantie te bieden over hun behandelresultaten. Een cultuur van betrokkenheid en betrouwbaarheid scheppen onder fysiotherapeuten vergt tijd en energie. De fysiotherapie is helaas een grote en in sommige opzichten verdeelde beroepsgroep. Het belang van specialisatie in deelgebieden om zo een geloofwaardige gesprekspartner te worden van verwijzers wordt nog niet door iedereen onderschreven. Versterking van het aanzien van de beroepsgroep door zich te distantiëren van kwakzalverij, zoals intermitterende vacuüm therapie voor etalagebenen en tapen bij hooikoorts is lastig, omdat bewezen effectieve behandelingen onvoldoende of zelfs niet worden vergoed.

 

Het resultaat dat wij intussen leveren mag er wezen! De inzet van alle partners en therapeuten die in de afgelopen jaren meegewerkt hebben aan het Kwaliteitssysteem heeft zijn vruchten afgeworpen. Het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem draait inmiddels op volle toeren. Al meer dan 11.000 patiënten werden geïncludeerd. Door deze data-instroom is het op korte termijn mogelijk om de eerste inzichten te verkrijgen, waardoor al in 2018 verbetertrajecten in gang gezet kunnen worden.

 

Het moge duidelijk zijn, ClaudicatioNet is geen fan van het verzamelen van zoveel mogelijk data, maar gaat voor VBHC waarbij de kwaliteit van zorg en het reduceren van zorgkosten centraal staan. Maar ClaudicatioNet wil nog een stap verder. De ontwikkeling van een patiëntenplatform en een daarbij behorende app is in gang gezet. Hiermee kunnen in 2018 PROMs en PREMs betrouwbaar(der) uitgevraagd worden, zonder dat de ClaudicatioNet therapeut de uitkomsten hiervan kan beïnvloeden (bias) of daar kostbare behandeltijd aan kwijt is. ClaudicatioNet is VBHC!!!

Terug naar overzicht