Chronisch ZorgNet

5 april 2023 12:00

Erkenning voor de kwaliteit van Chronisch ZorgNet deelnemers in het inkoopbeleid 2024

Gespecialiseerde fysiotherapie is van meerwaarde voor de patiënt. Investering in scholing, interdisciplinaire samenwerking, innovatie en dataverzameling met het oog op kwaliteit loont! Op die manier behalen paramedici die onderdeel uitmaken van Chronisch ZorgNet betere uitkomsten voor hun patiënten.

Deze kwaliteit van Chronisch ZorgNet zorgverleners wordt steeds beter herkend en erkend door partijen in het veld. Afgelopen maand sprak Minister Ernst Kuipers zich ook al expliciet uit over Chronisch ZorgNet: “de activiteiten van dit netwerk sluiten naar mijn mening naadloos aan bij de weg die we met het Integraal Zorgakkoord zijn ingeslagen.”  Ook in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars wordt specialisatie in toenemende mate beloond. Paramedici die deelnemen aan Chronisch ZorgNet komen bij meerdere zorgverzekeraars zoals Achmea in aanmerking voor aanvullende modules op het basistarief. Ook CZ heeft vanaf 2024 een aparte module netwerkzorg waarvoor gespecialiseerde zorgverleners zoals die van Chronisch ZorgNet in aanmerking komen. Daarnaast geldt bij alle zorgverzekeraars dat PAV alleen wordt ingekocht bij gespecialiseerde therapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Ook voor COPD wordt in toenemende mate ingezet op Chronisch ZorgNet therapeuten.

Samen voor betere zorg!

Hieronder een overzicht van de meest relevante elementen van het inkoopbeleid 2024 van de vier grootste zorgverzekeraars, specifiek voor Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten.

Zorgverzekeraar Selectieve inkoop Modules en differentiatie in vergoedingen
CZ - Claudicatio intermitten, aangesloten bij Chronisch ZorgNet. - COPD, aangesloten bij Chronisch ZorgNet of een ander vergelijkbaar register, te beoordelen door CZ groep. Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten voldoen aan de module netwerkzorg
Achmea - Claudicatio intermittens, aangesloten bij Chronisch ZorgNet. - COPD, Chronisch ZorgNet therapeuten voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden aan het behandelen van patiënten met COPD. Chronisch ZorgNet fysiotherapeuten voldoen aan de module Verdiepen en specialiseren
VGZ - Claudicatio intermittens, aangesloten bij Chronisch ZorgNet. - COPD, VGZ vraagt aan behandelaren van patiënten met COPD om aangesloten te zijn bij Chronisch ZorgNet.
Menzis - Claudicatio intermittens, aangesloten bij Chronisch ZorgNet of een ander door Menzis erkend register. - COPD, aangesloten bij Chronisch ZorgNet of een ander door Menzis erkend register. Dit geldt voor patiënten met COPD waarvan de behandeling op enig moment in 2024 of later start.