Chronisch ZorgNet

Algemene deelnamevoorwaarden gebruikers Digitale Zorgverwijzer Chronisch ZorgNet

Versie maart 2020
 1. Definities
  1. Chronisch ZorgNet: Stichting Chronisch ZorgNet, gevestigd aan de Michelangelolaan 2 te Eindhoven.
  2. Chronisch ZorgNet therapeut: de therapeut die deelneemt aan het zorgnetwerk van Chronisch ZorgNet en als zodanig bij Chronisch ZorgNet staat geregistreerd.
  3. Verwijzer: de gebruiker van de digitale Zorgverwijzer die patiënten met niet-overdraagbare, chronische aandoeningen via de Digitale Zorgverwijzer verwijst naar een Chronisch ZorgNet therapeut.
  4. Verwijsinstelling: de instelling zoals, maar niet uitgezonderd tot, ziekenhuis en huisartspraktijk, die een account heeft om gebruik te maken van de Digitale Zorgverwijzer.
  5. Account: het account op de website van Chronisch ZorgNet op naam van een verwijsinstelling om gebruik te maken van de Digitale Zorgverwijzer.
  6. Deelnamevoorwaarden verwijzers: de onderhavige algemene Deelnamevoorwaarden van Chronisch ZorgNet voor verwijzers.
  7. Website: de website van Chronisch ZorgNet zoals bereikbaar via de URL www.chronischzorgnet.nl.
  8. Zorgzoeker: de online zorgzoeker waarop Chronisch ZorgNet therapeuten worden gepresenteerd zoals beschikbaar via de websites www.chronischzorgnet.nl en www.etalagebenen.nl.
  9. Digitale Zorgverwijzer: de online zorgverwijzer waarmee patiënten digitaal worden doorverwezen naar Chronisch ZorgNet therapeuten zoals beschikbaar via de Website.
 2. Toepasselijkheid Deelnamevoorwaarden
  1. Deze Deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de Verwijzer van de Digitale Zorgverwijzer van Chronisch ZorgNet.
 3. Registratie en inloggegevens
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Digitale Zorgverwijzer van Chronisch ZorgNet, dient de Verwijzer telefonisch dan wel schriftelijk een Account aan te vragen bij Chronisch ZorgNet.
  2. Registratie als Verwijzer bij Chronisch ZorgNet staat in principe open voor iedere Verwijzer die patiënten met niet-overdraagbare, chronische aandoeningen diagnosticeert / behandelt en verwijst naar een Chronisch ZorgNet therapeut.
  3. Voor iedere Verwijsinstelling wordt een Account aangemaakt waarmee de Verwijzer toegang krijgt tot de Digitale Zorgverwijzer.
  4. Met een bepaald e-mailadres kan slechts eenmaal een account worden aangemaakt en geactiveerd. Een Account is gekoppeld aan een Verwijsinstelling en is niet overdraagbaar.
  5. Het wachtwoord is – in combinatie met het opgegeven e-mailadres – noodzakelijk om in te loggen op het account en zo toegang te krijgen tot de Digitale Zorgverwijzer.
  6. De Verwijzer dient het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en de Verwijzer neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/of het account.
  7. De Verwijzer moet verlies of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord en/of het account door een derde onmiddellijk schriftelijk melden aan Chronisch ZorgNet. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst van deze melding door Chronisch ZorgNet is de Verwijzer aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik dat met het wachtwoord en/of het account wordt gemaakt.
  8. Indien Chronisch ZorgNet constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het account van de Verwijzer, heeft Chronisch ZorgNet het recht het account van de Verwijzer onmiddellijk te blokkeren en de eventuele schade die Chronisch ZorgNet hierdoor lijdt op de Verwijzer te verhalen, zonder dat Chronisch ZorgNet aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Verwijzer.
 4. Account
  1. Door in te loggen op het Account, krijgt de Verwijzer toegang tot het Account.
  2. De Verwijzer kan zelf de gegevens wijzigen in het Account.
  3. Verwijzing van patiënten vindt plaats via het Account van de Verwijzer.
  4. De Verwijzer staat ervoor in dat de verstrekte gegevens in het Account juist, volledig en up-to-date zijn. Indien zich wijzigingen voordoen, dient de Verwijzer het Account zo snel mogelijk aan te passen.
 5. Voorwaarden
  1. Verwijzers dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   1. De Verwijzer dient doorverwijzingen via de digitale Zorgverwijzer zo correct mogelijk en in goede orde in te voeren.
   2. De Verwijzer wijst de patiënt die wordt verwezen op het privacy statement van Chronisch ZorgNet en vraagt toestemming voor het delen van de patiëntgegevens met de Chronisch ZorgNet therapeut.
   3. De Verwijzer verbindt zich – behoudens de wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – tot strikte geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van al hetgeen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt van Verwijzer en waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is. Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, alle gegevens die de Verwijzer stuurt van een patiënt via de digitale Zorgverwijzer of anderszins. De door de Verwijzer verkregen en verzonden informatie wordt slechts aangewend voor het doel waarvoor deze gegevens via de Digitale Zorgverwijzer aan haar/hem zijn verstrekt of door haar/hem zijn ingevoerd.
 6. De Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer
  1. Chronisch ZorgNet besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de Website en vermelding op de Zorgzoeker. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Chronisch ZorgNet accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op de Website, vermelding op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. Daarnaast aanvaardt Chronisch ZorgNet geen aansprakelijkheid voor informatie op de Website die van derden afkomstig is.
  2. Chronisch ZorgNet kan niet garanderen dat de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid van de Website en de Zorgzoeker van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Chronisch ZorgNet streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan voor Chronisch ZorgNet therapeut en Verwijzer te beperken tot het minimum. Chronisch ZorgNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) gedeeltelijk of geheel niet beschikbaar zijn van de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer.
  3. Voorts is Chronisch ZorgNet niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of functionaliteiten van de Website en de Zorgzoeker.
  4. Chronisch ZorgNet therapeut en Verwijzer draagt zelf zorg voor de benodigde internettoegang, hardware, (het installeren van) software en randapparatuur en andere voorzieningen om zich met de Website in verbinding te kunnen stellen en zo toegang te kunnen krijgen tot het Account.
 7. Beëindiging registratie en gevolgen beëindiging
  1. De Verwijzer heeft het recht om het Account op ieder moment schriftelijk op te zeggen.
  2. Indien de registratie van de Verwijzer om welke reden dan ook wordt beëindigd, wordt het Account van de Verwijzer opgeheven.
 8. Intellectuele eigendom en informatie van derden
  1. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op (de informatie op) de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer bij Chronisch ZorgNet, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie beschikbaar wordt gesteld.
  2. De Verwijzer mag (de informatie op) de Website, de Zorgzoeker en de Digitale Zorgverwijzer raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik, bijvoorbeeld het reproduceren van (een deel van) de Website of de Zorgzoeker in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen (een deel van) de Website of de Zorgzoeker, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chronisch ZorgNet.
  3. De informatie op de Website is deels afkomstig van derden. Chronisch ZorgNet is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
  4. De Website bevat links naar externe internetpagina's. Chronisch ZorgNet is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar een link is opgenomen op de Website of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website.
 9. Persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die de Verwijzer aan Chronisch ZorgNet verstrekt worden door Chronisch ZorgNet verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Chronisch ZorgNet. Dit betreft volledige naam, e-mailadres, functie, gegevens verwijsinstelling. Deze gegevens worden door Chronisch ZorgNet gebruikt in het kader van de registratie als Verwijzer.
  2. Chronisch ZorgNet treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Verwijzer te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. Voor meer informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van de Verwijzer / door Chronisch ZorgNet en de rechten van de Verwijzer, wordt verwezen naar het privacy statement van Chronisch ZorgNet zoals vindbaar op de Website.
 10. Overige bepalingen
  1. Indien één of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Chronisch ZorgNet en de Verwijzer verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepaling(en) zo dicht mogelijk benaderen.
 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op het gebruik van de Digitale Zorgverwijzer door Verwijzer, de registratie bij Chronisch ZorgNet als Verwijzer en deze Deelnamevoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Chronisch ZorgNet en de Verwijzer in verband met het gebruik maken van de Digitale Zorgverwijzer door Verwijzer, de registratie bij Chronisch ZorgNet als Verwijzer en deze Deelnamevoorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.